top of page
เทป ข้อต่อ-39.png
amazonNewlogo-02.png

เช็ควาล์วทองเหลืองสปริง AAA


CBS-34   ขนาด   3/4 นิ้ว  บรรจุ 12 ชิ้น
CBS-1     ขนาด   1   นิ้ว  บรรจุ 12 ชิ้น
CBS-114  ขนาด 1 1/4 นิ้ว บรรจุ 6 ชิ้น
CBS-112  ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุ 6 ชิ้น
CBS-2     ขนาด    2   นิ้ว  บรรจุ 6 ชิ้น
CBS-212  ขนาด 2 1/2 นิ้ว บรรจุ 2 ชิ้น
CBS-3     ขนาด    3   นิ้ว  บรรจุ 2 ชิ้น
CBS-4     ขนาด    4   นิ้ว  บรรจุ 2 ชิ้น

bottom of page