top of page
b07in.png
amazonNewlogo-02.png

B-07
WIDTH/HEIGHT  6.5 x 8.5 cm.
สะดืออ่างทองเหลืองแบบกดสปริง เกลียวตลอด ไม่มีรูน้ำล้น กดฝาสะดือลงเพื่อกักน้ำหรือกันกลิ่นย้อน แข็งแรง ทนทาน

บรรจุ 6/48 ชุด

b07.png
bottom of page