top of page
tap valve-24.png

กาวทาท่อพีวีซี
ขนาด  50 กรัม    บรรจุ 20 ชิ้น
ขนาด 120 กรัม (มีแปรง)   บรรจุ 20 ชิ้น
ขนาด 250 กรัม (มีแปรง)   บรรจุ 20 ชิ้น
ขนาด 500 กรัม (มีแปรง)   บรรจุ 10 ชิ้น
ขนาด 1000 กรัม (มีแปรง
)  บรรจุ  6 ชิ้น

bottom of page