top of page
new.png
a400.png
amazonNewlogo-02.png
a400z1.png
a400z2.png
a400de01.png
a400z.png
a400pk.png

A-400

ประแจถอนเกลียว 2 หัว พร้อมแกนเหล็กหมุน
ใช้ถอนเกลียวขนาด 11-19 mm (ไม่เกิน 4 หุน)
เกลียว 2 ด้าน 11-16 mm และ 13-19 mm
- ถอนเกลียวประปาเก่าที่ไม่สามารถดึงออกได้
- ถอนเกลียวหวาน ก๊อกหัก ก๊อกขาด
- ถอนเกลียวน็อต/สกรู วาวส์น้ำ 
บรรจุ  6/72  ตัว

bottom of page