top of page
miniball
p1.png

P-1

บอลวาล์วทองเหลือง ผม. แถมเทป

p2.png

P-2

บอลวาล์วทองเหลือง ผผ. แถมเทป

p3.png

P-3

สามทางทองเหลือง ผผม. แถมเทป

p4.png

P-4

สามทางทองเหลือง ผผผ. แถมเทป

p5.png

P-5

บอลวาล์วทองเหลือง มม. แถมเทป

tap valve-18.png

P-6

บอลวาล์วฉาก ผผ. แถมเทป

tap valve-19.png

P-7
มินิบอลวาล์ว 2 บิด (ผผม.)

tap valve-20.png

P-8
มินิบอลวาล์ว 2 บิด (ผผผ.)

เทป ข้อต่อ-29.png

MB-1
สามทางทองเหลืองเกลียวใน

เทป ข้อต่อ-30.png

MB-2
ข้องอฉากทองเหลือง ผ.ม.

เทป ข้อต่อ-31.png

MB-3
ข้องอฉากทองเหลือง ม.ม.

เทป ข้อต่อ-32.png

MB-4
ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวใน

เทป ข้อต่อ-33.png

MB-5
นิปเปิ้ลทองเหลือง ผ.ผ.

เทป ข้อต่อ-34.png

MB-6
ข้อต่อทองเหลือง ผ.ม.

b02ยาง.png
เทป ข้อต่อ-35.png

B-02
อะไหล่แหวนทองเหลือง
ขันก๊อกใต้อ่าง พร้อมยางรอง 2 ชิ้น

เทป ข้อต่อ-35.png

B-03
อะไหล่แหวนทองเหลือง
ขันก๊อกใต้อ่าง

เทป ข้อต่อ-36.png

MB-9
ลดเหลี่ยมทองเหลือง

เทป ข้อต่อ-37.png

MB-10
ลดเหลี่ยมทองเหลือง 

เทป ข้อต่อ-38.png

MB-11
ลดเหลี่ยมทองเหลือง

เทป ข้อต่อ-39.png

เช็ควาล์วทองเหลืองสปริง AAA

เทป ข้อต่อ-40.png

ฟุตวาล์วยูนิเวอร์แซล KCC

เทป ข้อต่อ-42.png

เช็ควาล์วทองเหลือง AA

เทป ข้อต่อ-41.png

ฟุตวาล์วทองเหลือง D

เทป ข้อต่อ-28.png

ประตูน้ำทองเหลือง

Winny

fb2003.png

FB-2003 ก๊อกน้ำ PVC มีหลายขนาด

fb2001.png

FB-2001 ก๊อกน้ำ PVC มีหลายขนาด

okd.jpg

บอลวาล์ว พีวีซี OKD

มีหลายขนาด

lotus.jpg

บอลวาล์ว พีวีซี LOTUS

มีหลายขนาด

tap valve-24.png

กาวทาท่อพีวีซี

กาวทาท่อsevenstar.png

กาวทาท่อ PVC

SEVEN STAR

bottom of page