top of page
กาวทาท่อsevenstar.png
amazonNewlogo-02.png

กาวทาท่อ PVC SEVENSTAR

ต่อสนิทละลายเป็นเนื้อเดียว สำหรับประท่อ/ข้อต่อท่อพีวีซีให้เชื่อมติดกัน มีประสิทธิภาพในการละลายเนื้อพีวีซีดีเยี่ยม

ขนาด             บรรจุ 

50  กรัม     30 (ชิ้น/กล่อง)

bottom of page