top of page
mirror-06.jpg
amazonNewlogo-02.png

SS-454 (4 ชิ้นชุด)
กระจกทรงเหลี่ยมสีขาว ปรับมุม ซันซัน

ประกอบด้วย กระจก หิ้งวางของ ราวแขวนผ้า และที่ใส่สบู่ มีสีขาว บรรจุ 6 ชุด

SS-455 (5 ชิ้นชุด)
กระจกทรงเหลี่ยมสีขาว ปรับมุม ซันซัน

ประกอบด้วย กระจก หิ้งวางของ ราวแขวนผ้า ที่ใส่สบู่ และที่ใส่แปรงสีฟัน มีสีขาว บรรจุ 6 ชุด

bottom of page